تماس با ما

برای دریافت اطلاعات، درخواست سرویس و قطعات یدکی از طریق فرم زیر می توانید با ما در ارتباط باشید

تیم فروش ما

Hikmet Ceylan

تلفن تماس : (115)  776 444 90+

تلفن همراه : 34 58 935 534 90+

نمابر: 68 35 671 212 90+

پست الکترونیک: export@sarem.com.tr

Nader Amin

تلفن تماس : (122)  776 444 90+

تلفن همراه : 40 30 306 531 90+

نمابر: 68 35 671 212 90+

پست الکترونیک: sales@sarem.com.tr

Aziz Hemrayev

تلفن تماس : (120)  776 444 90+

تلفن همراه : 20 95 407 530 90+

نمابر: 68 35 671 212 90+

پست الکترونیک: aziz.hemrayev@sarem.com.tr

فرم ارتباط